De stem van de Twentse ondernemer

In juni 2016 heeft een aantal bedrijfsnetwerkorganisaties in Twente gezamenlijk een enquête uitgezet onder de aangesloten leden. Ongeveer 400 leden vanuit de gehele regio hebben de enquête ingevuld. Deze enquête dient twee doelen. Het betreft een inventarisatie van de behoeften van de leden aan samenwerking tussen de netwerkorganisaties en het leveren van input voor het advies van de TwenteBoard met betrekking tot de nieuwe Agenda van Twente. Via deze enquête wordt de stem van de ondernemers gebundeld en is dit resultaat representatief voor de mening van de ondernemers in Twente.

De resultaten met betrekking op de netwerkorganisaties

Uit de enquête blijkt dat dat meer dan 80% van de respondenten graag meer samenwerking ziet tussen de netwerkorganisaties in Twente. De leden zijn betrokken bij de netwerken met als doel het opdoen van contacten en kennis. Deze kennis willen zij ook graag delen! De leden komen vooral graag naar bijeenkomsten voor interessante sprekers en innovatieve onderwerpen. Meer dan 70% kijkt graag buiten de grenzen van het eigen netwerk en heeft ook interesse in activiteiten van andere netwerkorganisaties. Enkele netwerkorganisaties hebben al een start gemaakt met het open stellen van activiteiten voor leden van andere organisaties. Aan deze samenwerking zal in 2017 verder vorm en inhoud worden gegeven.

De Agenda van Twente

De andere input van de enquête betreft informatie voor de Agenda van Twente. In dit deel van de enquête geven ondernemers aan dat zij meer investeringen wensen op het vlak van stimulering van samenwerking en ontwikkeling van ondernemerschap. Niet alleen leren van elkaar, maar ook de blik gezamenlijk buiten Twente richten en optrekken in (ad hoc) combinaties om nieuwe opdrachten en nieuwe ondernemingen naar Twente te halen. Een van de wijzen waarop de regio aantrekkelijker kan worden is door het investeren in de bereikbaarheid van Twente, o.a. verbreding A1, onderwijs en meer aandacht voor de begeleiding van startup/scale-ups. Twentse bedrijven moeten makkelijker worden gevonden als partner door ondernemers buiten de regio. Twente moet meer en eenduidiger naar buiten treden. Meer samenwerken levert meer resultaat. Op internationaal gebied bestaat de wens om nieuwe bedrijven aan te trekken en gezamenlijk op te trekken in Handelsmissies. Ook hier is het belangrijk dat de regio een duidelijk profiel heeft. Een eenduidig profiel heeft daarnaast het voordeel dat het voor bedrijven makkelijker wordt om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Een goed en compleet aanbod in onderwijs is daarbij een sterk voordeel. Universiteit en HBO kunnen een voortrekkersrol spelen. De wens van de leden om kennis fysiek beschikbaar te maken voor ondernemers via een kennisdesk heeft al een concreet resultaat opgeleverd. Per 2017 wordt met financiële steun van de provincie Overijssel in het Ondernemingshuis een ondernemersloket ingericht. Via dit loket worden ondernemers verder wegwijs gemaakt binnen de regio en ondersteund in hun groei. Ondernemend Twente heeft hierin een ondersteunde rol. Samengevat wordt duidelijk dat de ondernemers behoefte hebben aan een gezamenlijk beeld naar buiten, een duidelijk profiel van de regio en concrete acties (geen praatclubs).

Vervolgstappen Agenda van Twente

De verkregen input van de enquête zal door de TwenteBoard gebruikt worden om de stem van de ondernemer te laten klinken in haar advies voor de Agenda van Twente. De veertien Twentse gemeenten, die de definitieve agenda opstellen, worden op deze manier voorzien van input vanuit de Twentse ondernemers. In 2017 worden de onderwerpen en de financiering van de agenda vastgesteld. De nieuwe Agenda van Twente kan dan tot uitvoer worden gebracht.

Enschede, oktober 2016. Werkgroep Ondernemend Twente